NOTĂ: Informațiile din această pagină sunt cele de la admiterea din 2017. Ele vor fi actualizate înaintea admiterii din 2018.

Ultima actualizare: 25.12.2017

Numar de locuri propuse: 140 (5 clase de 28 de locuri)

Elevii care au absolvit învățământul gimnazial se pot înscrie la concursul de admitere în clasa a IX-a la Liceul "Nicolae Tonitza". Acest concurs constă în două probe de aptitudini: o probă de percepție vizuală și o probă de creativitate.

Admiterea în clasa a IX-a la Liceul "Nicolae Tonitza" se desfășoară în două etape:

Etapa I

Înscriere

Acte necesare:

La înscriere se va completa o fișă cu datele personale ale candidatului și ale părinților. Prezența părintelui/tutorelui este obligatorie.

Probe de aptitudini

1. Proba de percepție vizuală

Desen după natură - studiu: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc. Tehnică la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.

Precizare
Dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.

Materiale de lucru:

Criterii de apreciere:

2. Proba de creativitate

O compoziție pe un subiect și temă plastică date, executată, la alegerea candidatului, în culoare (pictură) sau volum (modelaj).

Culoare

Compoziție cu personaje, tehnică: culori de apă.

Materiale de lucru:

Criterii de apreciere:

Volum

Compoziție cu personaje - ronde-bosse, tehnică: modelaj în lut.

Materiale de lucru:

Criterii de apreciere:

Precizări

1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specialitățile, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar al municipiului București și sunt compuse din:

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
3. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.
4. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3, este 6 (șase).
5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de aptitudini.
6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale NU SE ADMIT CONTESTAȚII.

Precizările 1-6 sunt conforme Anexei 3 la OMEN nr. 4432/29.08.2014 privind Metodologia de organizare și desfășurare a probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, și conform Art. 3 din OMECS nr. 5082/31.08.2015.

Desfășurarea probelor de aptitudini

Candidații vor fi prezenți la ora 08:30 la sediul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58. La intrarea în incinta liceului, candidații vor avea asupra lor Cartea de Identitate sau certificatul de naștere, original sau copie, și carnetul de note cu fotografie, vizat la zi.

Timpul de lucru va fi de 5 ore.

Etapa II

Depunerea dosarelor

Candidații declarați admiși în Etapa I vor depune la secretariatul liceului din Str. Gen. H. M. Berthelot nr. 56-58, în ORIGINAL:

Calculul mediilor de admitere

Media de admitere se calculează conform Anexei 2 a OMECS nr. 5077/2016, după următoarea formulă:

MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN

unde:

Media finală de admitere la Liceul "Nicolae Tonitza" se calculează conform Art. 8 din OMECTS nr. 4802/2010, după următoarea formulă:

MFA = 0,75 × APT + 0,25 × MA

unde:

Media de admitere în clasa a IX-a pe ultimii 5 ani școlari

2012-2013 6.90
2013-2014 7.06
2014-2015 7.84
2015-2016 8.21
2016-2017 8.25