14 mai 2024

Procedură selecție proiect "Șansa ta pentru succes!"

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă și art. 46 din HG 829/2022 – Norme metodologice de aplicare a OUG 133/2021, Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri privați în vederea elaborării, depunerii și implementării proiectului "Șansa ta pentru succes!", cod SMIS 324774 în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027, Prioritatea 6 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională, Obiectivul specific ESO 4.6 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, de la educația și îngrijirea timpurie, educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+), apelul de proiecte "Primul student din familie".

Documentație